Bert GasenbeekUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Piet Spigt
27-11-2014

Humanist onder de vrijdenkers en vrijdenker onder de humanisten

Bert Gasenbeek (redactie)

Humanistisch Erfgoed 18

Piet Spigt (1919-1990) autodidact, vrijdenker, humanist, multatulist en publicist was vanuit een heldere atheïstische houding ‘humanist onder de vrijdenkers en vrijdenker onder de humanisten’.

In leven en werk van Piet Spigt ligt een groot deel van de geschiedenis van het vrijdenken en humanisme tussen 1945 en 1980 besloten. Gezien de (nog) beperkte geschiedschrijving van de humanistische traditie na 1945 is aandacht voor die periode erg belangrijk. Daarnaast wordt  de geschiedenis van de humanistische traditie mede gevormd en doorgegeven, juist door mensen als Piet Spigt. Spigt laat ook zien hoe je zelf je eigen humanistische levensovertuiging inhoud en vorm kan geven.

Deze bundel omvat dertien oorspronkelijke teksten van Piet Spigt, vele illustraties en zes speciaal voor deze bundel geschreven teksten over Spigt en zijn werk.


Bert Gasenbeek (1953) is historicus aan de Universiteit voor Humanistiek, gespecialiseerd op het gebied van geschiedenis van het humanisme. Tevens is hij directeur van het Humanistisch Historisch Centrum.  Hij publiceerde onder meer, met anderen: J.P. van Praag, vader van het moderne Nederlands humanisme; Rob Tielman, een begeesterd humanist; Multatuli, inspiratiebron voor vrijdenkers en humanisten.

ISBN 9789067283038
NUR 715
284 pagina’s
EUR 25,00
Bestellen

 

 


Liefde, dood en Jodenhaat
24-10-2012

Een (her)uitgave van Jan Hovings levensherinneringen en radioredes tegen de Jodenhaat

Vincent Stolk en Bert Gasenbeek (samenstellers)

Humanistisch Erfgoed 17

‘Wat deze vurige, geestdriftige minnaar van het leven geschreven en gesproken heeft over het seksuele en het erotische, over geslachtsleven en liefde, behoort tot het zuiverste en dapperste, wat er in ons land ooit over gezegd is.’ – Hoogleraar filosofie en rechten Leo Polak, 1939

‘Nog diep onder den indruk van de rede van den heer Hoving betuig ik U onzen welgemeenden dank. Het heeft ons Joden tot diep in het hart geroerd hoe een niet-Jood ons volk zoo begrijpt en verdedigt.’ – Anoniem, november 1934

Jan Hoving (1877-1939) was als voorzitter van de vrijdenkersvereniging De Dageraad en redacteur van het tijdschrift De Vrijdenker een van de voormannen van de vrijdenkersbeweging in het Interbellum. Hij verwierf bekendheid met zijn geschriften over liefde en seksualiteit en zijn radioredes tegen het antisemitisme dat hoogtij vierde in de jaren dertig. Bovenstaande uitspraken tonen in één oogopslag de waardering die Hoving kreeg van zijn tijdgenoten.

In dit boek wordt Liefde… en dood, het laatste deel van Hovings autobiografische Levensherinneringen van een vrijdenker, voor het eerst uitgegeven. Vier van de zes van Hovings radioredes tegen de Jodenhaat verschijnen hier als heruitgave. De teksten zijn voorzien van een uitgebreide inleiding waarin ze worden toegelicht en in hun historische context worden geplaatst. De samenstellers hopen met deze (her)uitgave het gedachtegoed van de belangrijke vrijdenker Jan Hoving opnieuw onder de aandacht te brengen.

ISBN 9789067282789
NUR 715
184 pagina's
EUR 15,00
Bestellen


Van jeugdig pacifisme naar geestelijke weerbaarheid
08-03-2012

De Jongeren Vredes Actie (1924-1940)
Bert Gasenbeek en Chris Hietland

Humanistisch Erfgoed 16

De Jongeren Vredes Actie (JVA) was een radicaalpacifistische jongerenbeweging die bestond van 1924 tot 1940. Opgericht door een groep bevlogen jonge mensen, probeerde de organisatie leeftijdsgenoten te overtuigen van de noodzaak om zich voor de vrede in te zetten. Begin jaren dertig had de JVA afdelingen door het hele land en telde ruim tweeduizend leden. De JVA deed van zich spreken door het organiseren van congressen, het uitgeven van brochures en het verspreiden van pamfletten. De leden organiseerden antimilitaristische acties en probeerden door middel van petities en grote publieke bijeenkomsten mensen te mobiliseren. In een tijd van toenemende oorlogsdreiging verzette de JVA zich tegen agressief nationalisme en fascisme.

Met de concepten geestelijke weerbaarheid en pacifistische volksverdediging ontwikkelde de jongerenbeweging een geweldloos alternatief voor militaire landsverdediging. Daarbij speelden latere voormannen van het Humanistisch Verbond, als Jaap van Praag, Garmt Stuiveling en Jan Brandt Corstius, een belangrijke rol.

Van jeugdig pacifisme naar geestelijke weerbaarheid beschrijft de geschiedenis van de Jongeren Vredes Actie, geplaatst in de context van het Interbellum. Er is aandacht voor de ontwikkeling die de JVA in de loop van haar bestaan doormaakte, de belangrijkste activiteiten en de ideeën die bij de JVA’ers leefden.

Uitgave in samenwerking met het Humanistisch Historisch Centrum

ISBN 97890672822741
NUR 715
146 pagina's
EUR 13,00
Bestellen

 

 


'Liever een dode leeuw dan een levende hond'
09-12-2011

Over de betekenis van de vrijdenker en humanist Leo Polak (1880-1941)
Bert Gasenbeek (redactie)

Humanistisch Erfgoed 15

Op 9 december 2011 was het precies zeventig jaar geleden dat de Joodse rechtsfilosoof, vrijdenker en humanist Leo Polak ( 1880-1941) in het concentratiekamp Sachsenhausen overleed. Leo Polak was een strijdbare vrijdenker die durfde te getuigen, en die een verbindende schakel vormde tussen het vooroorlogse vrijdenken en het naoorlogse humanisme.

De essentie van zijn vrijdenken en humanisme getuigt van het besef van de verbondenheid van alle mensen als wezens die zich zo volledig en harmonieus mogelijk moeten kunnen ontplooien, en de erkenning van de mensheid als hoogste eenheid, hoger dan alle andere collectiviteiten die loyaliteit van mensen zouden kunnen eisen: kerk, Christendom, natie.

Deze bundel bevat als kern een drietal beroemde en beruchte redevoeringen van Polak uit de jaren 1931 - 1933; deze waren idealistisch van aard en vonden veel instemming bij met name ongelovigen. Daarnaast zijn er diverse bijdragen die een goed en soms nieuw beeld geven van de rol en betekenis van Polak voor de vrijdenkers; zo had hij op belangrijke momenten een koersbepalende rol in de geschiedenis van de vrijdenkerij.

Uitgave in samenwerking met het Humanistisch Historisch Centrum
ISBN 97890672822734
NUR 715
172 pagina's
EUR 15,00
Bestellen

 

 


'Misschien is niets geheel waar... en zelfs dát niet' - OBA live filmpje
10-12-2010

Bert Gasenbeek, samensteller van 'Misschien is niets geheel waar... en zelfs dát niet' besprak dit boek op 10 december met Theodoor Holman en Max Pam bij OBA Live.

Van het radioprogramma zijn beelden gemaakt: KLIK HIER.

 

 


'Misschien is niets geheel waar...
07-12-2010

en zelfs dát niet'

Multatuli: inspiratiebron voor vrijdenkers en humanisten

Samenstelling Bert Gasenbeek

‘Misschien is niets geheel waar, en zelfs dát niet’ zo luidt Idee 1 uit de zeven bundels Ideën die Multatuli schreef. De onvoorwaardelijke en systematische twijfel ten aanzien van alle waarheden op alle gebieden van het menselijk bestaan, maakt de kern uit van het vrijdenken. Het is dan ook niet vreemd dat er de afgelopen honderdvijftig jaar een onlosmakelijke band heeft bestaan tussen Multatuli en de vrijdenkersbeweging. In de introductie laat redacteur Bert Gasenbeek zien hoe die band ontstond en zich ontwikkelde tot op de dag van vandaag, en hoe die soms ontaardde in verering.

In deze bundel zijn ook twee publicaties over Multatuli in zijn geheel opgenomen. Eén van de vrijdenker H.C. Muller uit 1883 en één uit 1909 van de anarchist en vrijdenker Ferdinand Domela Nieuwenhuis. In deze teksten en de deskundige toelichtingen door Philip Vermoortel en Homme Wedman, komen de betekenis en invloed van Multatuli rond 1900 goed tot uiting. In de eerste editie van Max Havelaar waren de kritische vragen over het geloof van Frits Droogstoppel aan dominee Wavelaar geschrapt; waarom dat zo was en wie dat deed onthult Tom Böhm in een bijdrage, waarin ook de rol van Jacob van Lennep onder de loep wordt genomen. In ‘De wakkerschudder is een weldoener’ gaat Böhm in de op de kracht en de actualiteit van Multatuli, die hij omschrijft als de permanente aansporing tot kritisch denken.

Een onderbelicht aspect van de betekenis van Multatuli is de vraag in hoeverre Multatuli betekenis heeft gehad of nog kan hebben als inspiratiebron voor de levensbeschouwing voor vrijdenkers en humanisten. In ‘De roeping van den mens is mens te zyn’ betoogt Bert Gasenbeek dat het achterliggende streven van deze beroemde uitspraak (Idee 136) van Multatuli naar zingeving en humaniteit, nog steeds de kern van het vrijdenken en het humanisme vormt.

Uitgave in samenwerking met De Vrije Gedachte

ISBN 9789067282543
NUR 321
176 pagina's
EUR 14,50
Bestellen

 

 

 


Rob Tielman
14-05-2010

Een begeesterd humanist

Samengesteld door Bert Gasenbeek en Floris van den Berg

Humanistisch Erfgoed 12

Humanisme is een bewust door mensen gemaakte dynamische levensbeschouwing die zich aanpast aan de specifieke omstandigheden van het moment. Als humanistisch bestuurder drukte en drukt Rob Tielman zijn stempel op het georganiseerde humanisme, niet alleen nationaal, maar ook internationaal.

De invloed van het werk van Tielman overstijgt de kring van humanisten. Met medewerking van Tielman heeft het georganiseerd humanisme een rol gespeeld bij het bevrijden van de verzuilde samenleving uit de paternalistische greep van het christendom en conservatisme. Deze bundel maakt de verspreide teksten die Tielmans visie op humanisme weergeven toegankelijk voor een breed publiek.

Deze rijk geïllustreerde bloemlezing is niet alleen bedoeld om terug te blikken, maar dient ter inspiratie voor het humanisme nu en in de toekomst. Tielmans ideaal van zelfbeschikking is een moreel handvat en daaraan lijkt het wel eens te schorten. Het humanistische ideaal van individuele zelfbeschikking, en de strijd voor concrete vormen daarvan, is nog steeds actueel, en zal het altijd blijven.

Uitgave in samenwerking met het Humanistisch Historisch Centrum

ISBN 9789067282482
NUR 694
309 pagina's
EUR 30,00
Bestellen

Recensie Gay News, juli 2011, door Hans Hafkamp

Recensie Ihlia, door Connie van Gils Recensie Liberales, door Wim Aalten

 

 


Rob Tielman - Gay News
13-05-2010

19-7-2011 Recensie over Rob Tielman - Een begeesterd humanist

door Hans Hafkamp

Klik door naar de recensie in Gay News

 

 


J.P. van Praag
01-12-2009

Om de geestelijke weerbaarheid van humanisten

Samenstelling Peter Derkx

Humanistisch Erfgoed 5 - tweede druk

Vele jaren lang was Jaap van Praag (1911–1981) onbetwist de leidende figuur in het Humanistisch Verbond en in de Nederlandse humanistische beweging. Niet alleen bestuurlijk en organisatorisch was hij als een spin in het web, ook wat de gedachtenvorming over het humanisme betreft was hij de belangrijkste persoon.

In deze bloemlezing wordt een beeld gegeven van de manier waarop Van Praag in de loop der jaren zijn gedachten over het humanisme heeft ontwikkeld. Het ging hem daarbij vooral om de geestelijke weerbaarheid van humanisten.

Bij deze tweede druk is een korte levensschets van Jaap van Praag toegevoegd, geschreven door drs. Bert Gasenbeek, directeur van het Humanistisch Archief en het J.P. van Praag Instituut.

Uitgave in samenwerking met het Humanistisch Historisch Centrum

ISBN 9789067282413
NUR 694
174 pagina’s
EUR 15,00
Bestellen

 

 


'Raadsman, heeft u nog raad?'
14-10-2009

Erwin Kamp

‘Raadsman, heeft u nog raad?’ geeft een authentiek en openhartig beeld van het werk van humanistisch geestelijk verzorger Erwin Kamp bij het Korps Mariniers. Na het afronden van zijn opleiding aan de Universiteit voor Humanistiek wordt hij als raadsman bij dit keurkorps geplaatst. In de tien jaar die daarop volgen, reist hij met de mariniers de wereld rond.

Erwin beschrijft in ‘Raadsman, heeft u nog raad?’ zijn uiteenlopende ervaringen als humanistisch raadsman binnen de krijgsmacht. Hij geeft inzicht in zijn werk bij de opleiding van de mariniers in Rotterdam, tijdens zijn uitzendingen met hen in Ethiopië/Eritrea en Irak en zijn plaatsing op Curaçao. Daarbij komen niet alleen de fysiek zware omstandigheden waarin hij terecht komt ter sprake, maar ook de emotionele gebeurtenissen waarin hij wordt betrokken.

Kamp maakt de lezer deelgenoot van zijn optreden tijdens onder andere: de berg- en wintertrainingen in Noorwegen, een pelotonstraining in de Verenigde Staten en het varen op schepen van de Koninklijke Marine over de Atlantische Oceaan en in het Caribische gebied. Centraal in zijn werk staan zijn humanistische levensbeschouwing en de inspiratie die hij hieruit haalt om de mens in de krijgsmacht bij te staan. Uit zijn verhalen blijkt zijn respect en waardering voor de mariniers en de noodzaak van een goede zorgverlening voor wat misschien wel een van de meest uitdagende maar ook moeilijke beroepen kan worden genoemd.

Dankzij de medewerking van Bert Gasenbeek, directeur van het Humanistisch Historisch Centrum, is ‘Raadsman, heeft u nog raad?’ een unieke combinatie van persoonlijke ervaringen en objectieve geschiedschrijving geworden.
Bert Gasenbeek publiceerde eerder: J.P. van Praag, vader van het moderne Nederlands humanisme (1997), God noch autoriteit (2006) en Humanisme (2007).

ISBN 9789067282345
NUR 715
132 pagina's
EUR 15,00
Bestellen

 

Checkpoint, nr.9 november 2010
Recensie Humanistisch Verbond, 16-10-2009
VPRO De Avonden, 10-11-2009

 

 


 • 17-02-2009: Voorlopig ben ik humanist >>>
 • 13-09-1999: Anton Constandse >>>
 • Piet Spigt
  (27-11-2014)
  Liefde, dood en Jodenhaat
  (24-10-2012)
  Van jeugdig pacifisme naar geestelijke weerbaarheid
  (08-03-2012)
  'Liever een dode leeuw dan een levende hond'
  (09-12-2011)
  'Misschien is niets geheel waar... en zelfs dát niet' - OBA live filmpje
  (10-12-2010)
  'Misschien is niets geheel waar...
  (07-12-2010)
  Rob Tielman
  (14-05-2010)
  Rob Tielman - Gay News
  J.P. van Praag
  (01-12-2009)
  'Raadsman, heeft u nog raad?'
  (14-10-2009)
  Voorlopig ben ik humanist
  (17-02-2009)
  Anton Constandse
  (13-09-1999)
  Developed with QwikZite (version 1.12)