Vincent StolkUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS


SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Tussen autonomie en humaniteit

De geschiedenis van levensbeschouwelijk humanisme in relatie tot opvoeding en onderwijs tussen 1850 en 1970

Vincent Stolk

Humanistisch Erfgoed 19

Hoe denken vrijdenkers, anarchisten en humanisten over opvoeding en onderwijs en hoe hebben ze bijgedragen aan de ontwikkeling van pedagogiek en onderwijs in Nederland? Dat zijn de vragen die in Tussen autonomie of humaniteit centraal staan. Het boek beantwoordt deze vragen in drie casestudies binnen de periode 1850-1970. De eerste casus gaat over vrijdenkers rond 1860, een periode waarin een nieuwe schoolwet veel pedagogische discussies teweeg bracht over de rol van natuur en godsdienst in de school. In de tweede casus (1912-1920) treden vrijdenkers en anarchisten op. Zij worden onderzocht tegen de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog en de opkomst van de reformpedagogiek in Nederland. In de derde casus (1945-1970) staan de humanisten van het Humanistisch Verbond centraal en hun bijdrage aan de ontwikkeling van levensbeschouwelijk onderwijs en de openbare school.

Deze casussen worden beschreven met de vraag voor ogen of deze groepen humanisten vooral autonomie in de opvoeding nastreefden of de bevordering van humaniteit. Dat levert een boeiend beeld op van de diversiteit van humanistische pedagogische perspectieven, waaronder het naturalistisch-romantische, het radicaal-kritische en het existentialistische perspectief.

Vincent Stolk is historicus. Hij schreef dit boek als proefschrift bij het J.P. van Praag Instituut van de Universiteit voor Humanistiek en promoveerde cum laude.

INKIJKJE

ISBN 978-90-6728-312-0
NUR 715
433 pagina's
EUR 27,50

bestellen

 

 


Liefde, dood en Jodenhaat
24-10-2012

Een (her)uitgave van Jan Hovings levensherinneringen en radioredes tegen de Jodenhaat

Vincent Stolk en Bert Gasenbeek (samenstellers)

Humanistisch Erfgoed 17

‘Wat deze vurige, geestdriftige minnaar van het leven geschreven en gesproken heeft over het seksuele en het erotische, over geslachtsleven en liefde, behoort tot het zuiverste en dapperste, wat er in ons land ooit over gezegd is.’ – Hoogleraar filosofie en rechten Leo Polak, 1939

‘Nog diep onder den indruk van de rede van den heer Hoving betuig ik U onzen welgemeenden dank. Het heeft ons Joden tot diep in het hart geroerd hoe een niet-Jood ons volk zoo begrijpt en verdedigt.’ – Anoniem, november 1934

Jan Hoving (1877-1939) was als voorzitter van de vrijdenkersvereniging De Dageraad en redacteur van het tijdschrift De Vrijdenker een van de voormannen van de vrijdenkersbeweging in het Interbellum. Hij verwierf bekendheid met zijn geschriften over liefde en seksualiteit en zijn radioredes tegen het antisemitisme dat hoogtij vierde in de jaren dertig. Bovenstaande uitspraken tonen in één oogopslag de waardering die Hoving kreeg van zijn tijdgenoten.

In dit boek wordt Liefde… en dood, het laatste deel van Hovings autobiografische Levensherinneringen van een vrijdenker, voor het eerst uitgegeven. Vier van de zes van Hovings radioredes tegen de Jodenhaat verschijnen hier als heruitgave. De teksten zijn voorzien van een uitgebreide inleiding waarin ze worden toegelicht en in hun historische context worden geplaatst. De samenstellers hopen met deze (her)uitgave het gedachtegoed van de belangrijke vrijdenker Jan Hoving opnieuw onder de aandacht te brengen.

ISBN 9789067282789
NUR 715
184 pagina's
EUR 15,00
Bestellen


De dageraad van het positief atheïsme
24-09-2008

Jan Hoving over godsdienst en seksualiteit in het interbellum

Vincent Stolk

Humanistisch Erfgoed 9

Het gedachtegoed van vrijdenker Jan Hoving (1877-1939) is belangrijk voor een goed begrip van het intellectuele klimaat in Nederland tijdens het Interbellum. Naast een bijdrage aan de historiografie van de vrijdenkersbeweging biedt dit boek een analyse van Hovings ‘positief atheïsme’.

Dit propageerde hij boven het negatieve atheïsme, dat zich uitsluitend richt op de verbanning van God uit de samenleving, maar voorbijgaat aan de gevolgen daarvan. Hoving wilde de ongelovige een alternatieve levensbeschou­wing bieden op atheïstische grondslag.

Uitgave in samenwerking met het Humanistisch Historisch Centrum

ISBN 9789067282178
NUR 694
175 pagina's
EUR 15,00
Bestellen

 

Recensie NBD/Biblion, door F.M. Boon
Thematische biografie van Jan Hoving (1877-1939), die als voorzitter van de vrijdenkersvereniging De Dageraad, redacteur van De Vrijdenker en actief bestuurslid van de Neo-Malthusiaanse Bond een pregnante rol speelde in de Nederlandse samenleving tijdens het Interbellum (1918-1940). De auteur, maatschappijhistoricus, studeerde op dit onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam cum laude af. Hij publiceerde eerder over de gereformeerde kerk van Rotterdam-Feijenoord. Deze uiterst toegankelijke studie - uitgegeven in de reeks 'Humanistisch erfgoed' - belicht een bijzondere hoofdfiguur uit de geestelijke geschiedenis van ons land, inzichtelijk geplaatst in de geesteshistorie van zijn tijd - die bijzonder nauw verbonden blijkt te zijn met thema's die ook in onze tijd sterk spelen. Dit betreft visies op religie, zelfverantwoordelijkheid van de mens, gelijkwaardigheid van man en vrouw, geboortebeperking en gelijke behandeling. Geïllustreerd en voorzien van een uitgebreide bronnenlijst en een personenregister. Een juweeltje van een biografie.

 

 


Tussen autonomie en humaniteit
(14-09-2015)
Liefde, dood en Jodenhaat
(24-10-2012)
De dageraad van het positief atheïsme
(24-09-2008)
Developed with QwikZite (version 1.12)