TONEELUITGELICHT:
Weegschaal de aarde


HOME
VERWACHT
RECENT VERSCHENEN
informatie voor de BOEKHANDEL
AUTEURS & RECENSIES:
• Auteurs A-B
• Auteurs C-K
• Auteurs L-R
• Auteurs S-Z

CONTACT


NON-FICTIE

NIEUWE GESCHIEDENIS
• memoires Willem Oltmans
GESCHIEDENIS
ECONOMIE
JURIDISCH
ACTUALITEIT
VLUGSCHRIFTEN


FICTIE

PROZA
POËZIE
TONEEL
WAARGEBEURDE VERHALEN
POLITIEKE PROZA/ESSAYS
KINDERBOEKEN


LITERAIRE VERTALINGEN
RUSSISCH
ENGELS
SPAANS
FRANS
SAMENWERKING

HUMANISTISTEN
VRIJDENKERS


IMPRINT

UITGEVERIJ SCHOKLAND
UITGEVERIJ BÉATRICE SMEETS


DISTRIBUTIE
SAM BROERSMA
ELISABETH GREBER
RONDOS


UITVERKOCHT

IN MEMORIAM
Dramatisch drieluik
21-12-2016

• Zes personages op zoek naar een schrijver
Ieder op zijn manier
Vanavond improviseren wij

Luigi Pirandello

uit het Italiaans vertaald door Conrad van de Weetering

Luigi Pirandello (1867-1936) omschreef drie van zijn toneelstukken als „theater in het theater”. Hierin balanceert hij voortdurend op de grens tussen spel en werkelijkheid.

In het eerste stuk, Zes personages op zoek naar een schrijver, snakken zes wel gecreëerde, maar niet voltooide, toneelfiguren ernaar om verder ontwikkeld te worden, en gaan op zoek naar een mogelijkheid om zich te ontplooien.

In Ieder op zijn manier komen een actrice en een baron terecht in een pijnlijke situatie. Pirandello maakt van deze pijnlijke situatie een toneelstuk, waarin verschillende personen, ieder op hun eigen manier, op de situatie reageren.

In het derde stuk van het drieluik, Vanavond improviseren wij, verklaart Pirandello: een mens verandert aan de lopende band en moet uiteindelijk sterven. Een kunstwerk echter is onsterfelijk omdat het voltooid is en dus nooit meer kan veranderen.

INKIJKJE

ISBN 9789067283250
NUR 307
248 pagina's
EUR 18,00

bestellen

 

 


De kersenboomgaard
03-09-2014

A.P. Tsjechov

uit het Russisch vertaald door G.C. Zilverschoon

Het toneelstuk De kersenboomgaard (meer bekend als De kersentuin) is typerend voor Tsjechov: het verhaalt over het leven van alle dag, begint in een midden en eindigt verderop ook in een midden. In die – zeer beperkte – zin is het stuk ‘universeel’ van karakter, want het beschrijft het voorbijgaan in de tijd. En meer ook niet. Tsjechov geeft immers voor alles een getuigenis van zijn tijd. Hij beschrijft in de komedie de periode van 1861 tot 1903 in het leven van Russische mensen. De vier bedrijven spelen op een verpieterd adellijk landgoed, waarvoor executoriale verkoop niet alleen dreigt, maar ook feitelijk wordt.

De schrijver gebruikt ook in zijn laatste meesterwerk geen woord teveel of te weinig. De kersenboomgaard is diepgaand en complex, niet in het minst door de subtekst. Zonder naast de gesproken tekst en de door Tsjechov gegeven regieaanwijzingen ook rekening te houden met Tsjechovs persoonlijke situatie en zijn relaties, en zonder behoorlijke kennis van het Russische theater en zijn speeltradities aan het eind van de 19e eeuw, nog daargelaten van de geschiedenis van Rusland, is De kersenboomgaard onbegrijpelijk.

Heel begrijpelijk wordt dan wél, dat dit stuk van Tsjechov zich nauwelijks leent voor vertaling enerzijds, voor ‘modernisatie’ anderzijds of voor een combinatie van deze schier-onmogelijkheden. Toch werd De kersenboomgaard in de loop van de tijd op talloze wijzen benaderd: de naturalistische, de poëtische, de groteske en de ‘dit alles in combinatie’. Zelfs absurdisten meenden hún heil bij Tsjechov te kunnen vinden.

Wat in Tsjechovs laatste toneelstuk opvalt in vergelijking met destijds gangbare stukken is, dat ‘uitgesproken karakters’ – goede als wel slechte – ontbreken. Dat belangrijke gebeurtenissen zich ‘elders’ afspelen en dat van een ‘climax’ geen sprake is. In het hele stuk is geen passie en het stuk is statisch. De toepassing van niet-verbale elementen wordt gezien als de belangrijkste vernieuwing die Tsjechov aanbracht in het toneel rond de eeuwwisseling. In De kersenboomgaard komt de opvallende rol van ‘pauzes’ – 20% van de speeltijd wordt er niet gesproken ‒ daar nog eens bij.

Met deze (en andere) met De kersenboomgaard gebrachte vernieuwingen bereidt Tsjechov de weg naar moderne ontwikkelingen in het toneel voor.

Tsjechovs opvatting dat De kersenboomgaard een komedie is, werd vanaf de eerste opvoering volkomen genegeerd. Vrijwel zonder uitzondering zagen regisseurs het stuk als een tragedie. Evenmin vond Tsjechov een willig oor bij vertalers, al tilde hij daaraan niet zo zwaar. Bij voorbaat achtte hij een vertaling van De kersenboomgaard tot mislukken gedoemd. Toch verschenen er honderden vertalingen en bewerkingen in tientallen talen. G.C.Zilverschoon – waarvan eerder ook bij Papieren Tijger de bundels met Tsjechov-verhalen Laster en Duizend-en-één verschrikkingen verschenen ‒ voegt daaraan een van toelichting en commentaar voorziene versie toe.

ISBN 9789067282949
NUR 307
174 pagina’s
EUR 15,00
Bestellen

 

 


Geheime wraak voor een geheime krenking
12-12-2012

Pedro Calderón de la Barca

uit het Spaans vertaald door Erik Coenen

Na een leven vol heldendaden in dienst van zijn koning hangt de Portugese edelman Don Lope de Almeida zijn zwaard aan de wilgen om de Castiliaanse Doña Leonor te huwen. Maar de eer roept hem naar Afrika, waar de Portugese adel bij Alcazarquivir zal worden afgeslacht; en de verschijning van een Castiliaanse edelman in zijn huis doet hem het ergste vermoeden over de trouw van zijn kersverse echtgenote. Hij neemt daarom een verschrikkelijke beslissing die hij zal uitvoeren zonder een krimp te geven.

Geheime wraak voor een geheime krenking (ca. 1628), is in de loop der eeuwen fel aangevallen omdat het toneelstuk strijdig zou zijn met de christelijke dan wel burgerlijke moraal, of met de neoklassieke regels van de goede smaak. Maar de uitzonderlijke dramatische en poëtische kwaliteiten van deze “Spaanse Othello” zijn onweerlegbaar gebleven.

Hispanist Erik Coenen, die zijn vertaling heeft voorzien van een verhelderend nawoord, vertaalde eerder van Calderón diens meesterwerk Het leven is droom en het tragische Liefde na de dood, een dramatisering van een historisch conflict tussen twee etnisch-religieuze gemeenschappen.


ISBN 9789067282802
NUR 307
88 pagina’s
EUR 13,50
Bestellen

 

 


Drama en sprookjes
30-09-2011

Verzameld werk Alexandr Poesjkin deel 6
Vertaald door Hans Boland

Tot Poesjkins toneelwerk behoren: - Boris Godoenov. Als koningsdrama al bijna twee eeuwen lang het absolute hoogtepunt van de Russische toneelliteratuur. Met Jevgeni Onegin en De Bronzen Ruiter beschouwd als het belangrijkste dat Poesjkin heeft nagelaten. Getoonzet door Modest Moesorgski en als zodanig een mijlpaal in de Europese geschiedenis van de opera. - Vier Kleine tragediën. Poesjkin op zijn best: flitsend, origineel in uitgangspunt en visie, volstrekt modern. Mede dankzij de bedrieglijke vanzelfsprekendheid van zijn toon en zijn ‘laconieke’ stijl geldt Poesjkin als de geestelijke tweelingbroer van Mozart. Dat twee van deze stukken zijn geïnspireerd door een Mozart-thema, maakt ze extra fascinerend.

Tot Poesjkins sprookjes behoren het absurdistische relaas van een pope aan wie de duivel belastingplichtig is; het weidse, klassiek-aandoende lied van tsaar Saltaan en zijn heldenzoon en akelige schoonzusters; het pseudo-volkssprookje van een nederige visser en zijn domme vrouwtje; een Russische of liever: poesjkiniaanse variant van ‘Sneeuwwitje’; en een tamelijk macaber sprookje over een luie koning die in het verderf wordt gestort door een castraat en een spookprinses. Russische kinderen worden nog altijd opgevoed met deze sprookjes, en veel Russen houden het meest van Poesjkin om zijn sprookjes.

ISBN 9789067282635
NUR 304
364 pagina's
gebonden boek, met linnen- en stofomslag
EUR 38,00
Bestellen

NBD|Biblion door Willem G. Weststeijn
Zesde deel van het door Hans Boland vertaalde Verzameld Werk van de grote Russische dichter Aleksander Poesjkin (1799-1837), dat in totaal negen delen zal tellen. Met dit deel heeft de vertaler het moeilijkste deel van zijn unieke project achter de rug: na de volledige poëzie en berijmde sprookjes resten hem alleen nog proza en brieven. 'Drama en sprookjes' bevat Poesjkins bekende historische toneelstuk 'Boris Godoenov' en een reeks kortere stukken, waaronder 'De stenen gast' (over Don Juan), 'Ridder Schraalhans' en 'Mozart en Salieri'. Van de vijf sprookjes (korte regels en op rijm) is dat van tsaar Saltaan het bekendste. Bijna alle teksten zijn al eens eerder in het Nederlands vertaald, maar Boland maakt zijn eigen versies, zonder daarbij te leunen op voorgangers (zoals Aleida Schot en Charles B. Timmer). Het gebeurt hoogst zelden dat het complete oeuvre van een buitenlandse dichter in het Nederlands beschikbaar komt. Dankzij dit project zal ook de Nederlandse lezer overtuigd raken van Poesjkins onmiskenbare grootheid.

 

 


Liefde na de dood
02-10-2010

Pedro Calderón de la Barca

uit het Spaans vertaald door Erik Coenen

Op 1 januari 1567 liet koning Filips II per decreet afkondigen dat de Spaanse morisken (tot het christendom bekeerde moslims) verplichtte hun gewoonten en kledingswijze aan te passen aan die van de “oude christenen” van het land. De morisken van Granada reageerden door de wapens op te nemen. De opstand werd neergeslagen door de latere Landvoogd van de Lage Landen, Don Juan van Oostenrijk, maar een herstel van een vreedzame samenleving van beide groepen bleek niet meer mogelijk. Veertig jaar later werden de honderdduizenden morisken het land uit gezet. De opstand van de morisken vormt de achtergrond voor dit poëtische drama uit de zeventiende eeuw, waarin een aangrijpend verhaal van liefde, schande en wraak tevens dient om vraagstukken aan de orde te stellen die heden ten dage actueler zijn dan ooit: verdraagzaamheid, etnische diversiteit, en de samenleving van cultureel verschillende groepen.

De vertaling wordt voorafgegaan door een voorwoord waarin hispanist Erik Coenen de historische context van de toneelhandeling toelicht. Coenen vertaalde eerder bij Papieren Tijger het meesterwerk van Calderón, Het leven is droom.

ISBN 9789067282536
NUR 307
134 pagina's
EUR 15,00
Bestellen

 

 

NBD|Biblion, Maarten Steenmeijer:
In 1492 werd het laatste Moorse bolwerk in Spanje (Granada) veroverd door de christenen. Aanvankelijk kregen de Moren nog wel enige speelruimte voor hun geloof en tradities. Het beleid werd echter steeds intoleranter. De moslims dienden zich te bekeren tot het christendom. Vanaf 1567 moesten de morisken (bekeerde moslims) op bevel van Filips II zelfs afzien van hun gewoonten en manier van kleden. Deze maatregel leidde tot opstanden, met name in de Alpujarras, het gebergte ten zuidoosten van Granada. De wreedheid aan beide zijden was groot. De grote toneelschrijver Calderon de la Barca (1600-1681) verbeeldde de opstand in Galera tot dit toneelstuk, dat werd vertaald en toegelicht door Erik Coenen, die enkele jaren geleden een fraaie vertaling bezorgde van 'Het leven een droom', Calderons beroemdste toneelwerk. Calderon is kritisch over het officiele beleid, dat er uiteindelijk toe leidde dat in 1609 alle morisken gedwongen Spanje werden te verlaten. Dat assimilatie noodzakelijk was, bestreed hij niet, wel de wrede manier waarop de autoriteiten dit doel probeerden te verwezenlijken. Een toneelstuk dat de nodige aanknopingspunten met onze eigen tijd biedt.

 

 


Het leven is droom
30-06-2010

Pedro Calderón de la Barca

tweede druk

uit het Spaans vertaald door Erik Coenen

De zeldzame combinatie van dramatisch vakmanschap, filosofische diepgang en poëtische schoonheid die Het leven is droom (La vida es sueño, ca. 1635) kenmerkt, heeft in de loop der eeuwen heel wat bewonderaars gehad. De Engelse dichter Shelley schreef dat hij naast Plato alleen Calderón nog het lezen waard achtte. De Russische romancier Toergenjev schreef na het lezen van Het leven is droom dat hij ‘volledig gecalderoniseerd’ was.

De Duitse filosoof Schopenhauer noemde het ‘het filosofische toneelstuk bij uitstek’. Ook beroemdheden als Goethe en Madame de Staël vereerden Calderón. Hoewel het werk al vaak in het Nederlands is vertaald, is dit de eerste vertaling waarin de oorspronkelijke dichtvorm is gehandhaafd. Het resultaat zal niet alleen toneelmakers, maar ook poëzieliefhebbers aanspreken.

Hispanist Erik Coenen heeft zijn vertaling bovendien voorzien van verklarende noten en een uitvoerig nawoord, waarin hij ingaat op de vorm, de stijl, de betekenis en de context van het werk, en een toelichting geeft op zijn manier van vertalen.

ISBN 9789067282475
NUR 307
160 pagina's
EUR€ 17,50
Bestellen

 

Recensie (1e druk) de Volkskrant, door Maarten Steenmeijer
Recensie (1e druk) Vlaamse Bibliotheek, door Bart Vonck
Vermelding (1e druk) Viva Espana
 

Recensie NBD/Biblion, Maarten Steenmeijer:
Dit toneelstuk uit ongeveer 1635 werd enkele decennia geleden door Dolf Verspoor voor de Haagse Komedie vertaald. Het resultaat was niet naar de zin van hispanist Erik Coenen, die Calderón op een lijn stelt met Shakespeare. Deze klassieker uit de Spaanse Gouden Eeuw verdiende beter, zo vond Coenen. Daarom maakt hij een vertaling die zoveel mogelijk in de geest van Calderón moet zijn. Het resultaat is een knappe vormgebonden Nederlandse versie. Spil van het toneelstuk is Sigismond, de Poolse koningszoon die door zijn vader is opgesloten. Zo wilde de koning vermijden dat het grote onheil zich zou voortrekken dat hem vanuit hogere sferen was voorspeld. De maatregel blijkt niet te werken. Sigismond bindt de strijd aan met zijn vader en begeert bovendien een vrouw die voor een ander is bestemd. Uiteindelijk winnen Sigismonds inzicht en verantwoordelijkheidgevoel het van zijn machtshonger en wellust. Calderóns toneelstuk is daarmee een uitgesproken moreel werk, zoals Coenen betoogt in zijn zeer uitvoerige nawoord. Met grote kennis van zaken, maar ook onnodig belerend plaatst hij Calderóns werk in de context van zijn tijd, geeft hij een uitgebreide interpretatie en licht hij zijn vertaling toe.

 

 


De blijspelen
07-10-2008

William Shakespeare vertaald door Jan Jonk

Het volledige werk van William Shakespeare 1

Het eerste uit een reeks van vier delen van de complete vertaling door Jan Jonk van de werken van William Shakespeare. Voor het eerst wordt Shakespeares werk ongecensureerd en volledig gepubliceerd. Tevens wordt Shakespeare als een zestiende-eeuwer gezien en vanuit een 16e eeuwse betekenis vertaald en geïnterpreteerd. Hierdoor ontstaat een heel ander werk. Shakespeare wordt bevrijd van het moderne keurslijf waarin hij de afgelopen twee eeuwen geperst zat.

ISBN 9789067282079
NUR 302
970 pagina's
gebonden
EUR 60,00
Bestellen

DEEL 1 - DE BLIJSPELEN
01 De storm The Tempest
02 De twee heren uit Verona The Two Gentlemen of Verona
03 De vrolijke vrouwtjes van Windsor The Merry Wiues of Windsor
04 Leer om leer Measure for Measure
05 De klucht der vergissingen The Comedie of Errors
06 Veel drukte om niets Much adoe about Nothing
07 Zuchten zonder zoet Loues Labour’s Lost
08 Een midzomernachtdroom A Midsommer Nights Dreame
09 De koopman van Venetië The Merchant of Venice
10 Dit wou u toch! As you Like it
11 Het katje getemd The Taming of the Shrew
12 Eind goed, al goed All’s Well, that Ends Well
13 Driekoningen of zo Twelfe Night, or what you will
14 Het wintersprookje The Winters Tale

 

 


Vluchtig als een droom
05-04-2005

introductie van de nieuwe vertaling van de volledige werken van Shakespeare

William Shakespeare

Vertaald door Jan Jonk

Fragment:

"Proberen te begrijpen wat er staat, betekent in ieder geval een leven lang gefascineerd zijn door woorden en hun geschiedenis, er langzaam achter komen dat ieder woord in het 16e-eeuwse Vroeg-Modernengels òf een andere betekenis had dan nu, òf andere associaties opriep, òf een andere gevoelswaarde had - maar meestal alle drie tegelijk. Het betekent dus serieus proberen vertrouwd te raken met het 16e-eeuwse Engels. En dat op een objectieve, wetenschappelijke manier, waarbij nauwelijks plaats is voor eigen interpretatie of voorkeur. Doorzien hóé het er staat, vraagt van de lezer een zich bewust zijn van al wat een tekst qua vorm kan doen leven, zoals rijm en ritme, kortweg: minstens al wat mijn generatie vroeger op school uit Lodewick, Literaire Kunst, moest leren. Maar een vertaler heeft zich ook nog tot taak gesteld, de inhoud en de vorm van 120.000 regels tekst te herscheppen in het Nederlands van nu. En dan geef je voorzichtig antwoord op de meest gestelde vraag aller tijden: "Maar Shakespeare is toch al vertaald?!" "Ja," moet je dan zeggen, onderbewust meegaand met de relativerende toon van die opmerking. En je vraagt je snel af, of het zin heeft te proberen iets uit te leggen van mijn fascinatie voor een onbekende taal, voor het spel van schuiven en draaien met klanken en woorden binnen het blank verse; de integriteit waarmee ik 16e-eeuwse Engelse poëzie van Shakespeare en John Donne wil omzetten naar poëtisch Nederlands van nu; de overtuiging dat beide talen gelijkwaardig zijn, even rijk geschakeerd, even groots in uitdrukkingskracht; en de drang tot creatief taaldenken, meer dan 120.000 regels, meer dan vijfentwintig jaar lang. En dan de opmerking: "Maar dat kan toch niet!" Nee, natuurlijk, het kàn ook niet."

met CD-Rom

ISBN 978 90 6728 182 9
NUR 302
264 pagina’'s
EUR 20,00
bestellen

 

 


De Mozart van Poesjkin

Alexandr Poesjkin

Tweetalige uitgave De stenen gast en Mozart en Salieri

vertaald door Hans Boland

De stenen gast is gebaseerd op de oude Spaanse legende van Don Juan, die onder andere was gebruikt door Mozart in diens opera 'Don Giovanni'.

In Mozart en Salieri gaat Poesjkin uit van het hardnekkige gerucht dat Mozart uit afgunst vermoord werd door de rivaliserende componist Antonio Salieri.

ISBN 978-90-6728-200-0
109 pagina's
EUR 14,00
Bestellen

 

 


Dramatisch drieluik
(21-12-2016)
De kersenboomgaard
(03-09-2014)
Geheime wraak voor een geheime krenking
(12-12-2012)
Drama en sprookjes
(30-09-2011)
Liefde na de dood
(02-10-2010)
Het leven is droom
(30-06-2010)
De blijspelen
(07-10-2008)
Vluchtig als een droom
(05-04-2005)
De Mozart van Poesjkin
Developed with QwikZite (version 1.12)